artykuł nr 1

Zarządzenie nr 177/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 15.11.2019

OR.0050.177.2019

Zarządzenie Nr 177/2019
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 15 listopada 2019 r.

 

w sprawie zatwierdzenia Analizy stanowiska  pracy administracyjno-biurowego  wyposażonego w komputery z monitorem ekranowym w Urzędzie  Gminy  Kłomnice, przeprowadzonej na potrzeby przygotowania wniosku o dofinansowanie dla projektu „Pracuje się lepiej!”.

 

Wójt gminy Kłomnice zarządza, co następuje:

 

§1

Zatwierdza się Analizę stanowiska pracy administracyjno-biurowego wyposażonego w komputery z monitorem ekranowym w Urzędzie Gminy Kłomnice, przeprowadzoną na potrzeby przygotowania wniosku o dofinansowanie dla projektu „Pracuje się lepiej!”.

 

§2

Diagnoza została opracowana na podstawie analizy stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Kłomnice.

 

§3

Diagnoza ma na celu identyfikację problemów i potencjałów  w obszarze ergonomii pracy w Urzędzie Gminy Kłomnice. Diagnoza zawiera analizę dotyczącą zakresu planowanego wsparcia, ustalenie hierarchii potrzeb, określenie zakresu planowanego wsparcia. 

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Rozwoju i Promocji Gminy.

 

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki:
zalacznik_nr1.docx19 KB