artykuł nr 1

Zarządzenie nr 175/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 14.11.2019

OR.0050.175.2019

 

Zarządzenie Nr 175 /2019
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 14.11.2019r

w sprawie: projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kłomnice

 

Na podstawie art.  230 ust.1 i 2  ustawy z dnia 27 sierpnia  2009r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2019r, poz. 869 z póź. zm.)

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

  Przedstawia się Radzie Gminy Kłomnice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Katowicach Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kłomnice na lata 2019-2029, stanowiącej załącznik  Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 § 2

  Projekt  uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  w formie jak w § 1 zostanie przedłożony w terminie do 15 listopada 2019 roku.

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta nr 175/2019 z dnia 14.11.2019r.

 

Projekt Uchwały Rady Gminy Kłomnice

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2020-2029

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kłomnice na lata 2020-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kłomnice, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Uchwala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w §1, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Kłomnice do zaciągania zobowiązań:

  1. związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
  2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Kłomnice do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Kłomnice do dokonywania zmian limitów zobowiązań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 6.

Traci moc Uchwała Nr 26/IV/2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2019-2029 z późn. zmianami.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r