artykuł nr 1

Zarządzenie nr 174/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 14.11.2019

OR.0050.174.2019

Zarządzenie Nr 174 /2019
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 14.11.2019r.

w sprawie: projektu budżetu Gminy Kłomnice na 2020 rok 

Na podstawie art.  art. 233, 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009r. o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Kłomnice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Projekt budżetu  Gminy na 2020 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 

Projekt uchwały budżetowej gminy na 2020 r. w formie jak w § 1 zostanie przedłożony w terminie do 15 listopada 2019 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.