artykuł nr 1

Zarządzenie nr 166/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 04.11.2019

OR.0050.166.2019

 

Zarządzenie 166/2019

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 04 listopada 2019 roku

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora Gminnej  Biblioteki Publicznej

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.1983 z późn. zm.) w związku z art. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. z 2019r., poz. 1479 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2019r., poz.724)

zarządza się, co następuje :

§ 1. Powołuje się komisję rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki  Publicznej w Kłomnicach w następującym składzie:

  1. Barbara Mizera - Przewodnicząca Komisji,
  2. Ewa Dąbrowska - członek,
  3. Adam  Śliwakowski – członek,
  4. Robert Gonera -  członek,
  5.  Renata Wasiak  - członek,
  6.  Oliwia Politańska – członek,
  7. Teresa Zatoń – członek. 

§ 2. Komisja rekrutacyjna ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych z przeprowadzeniem naboru i zatwierdzeniem protokołu z przeprowadzonego naboru.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.