artykuł nr 1

Zarządzenie nr 162/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 23.10.2019

OR.0050.162.2019

 Zarządzenie  nr 162/2019
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 23 października 2019r.

 

w sprawie : zmiany zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice nr  102/08 z dnia 29 września 2008r.
dotyczy instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych. 

Na podstawie  ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. ( Dz.U. 2019, poz.869) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DZ.U. 2017, które mają wpływ na obieg dokumentów księgowych zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. w § 8 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 102/08 z dnia 29 września 2008 roku, dodaje się pkt. 2a i 2b, w brzmieniu:

„2a. Wszystkie dowody księgowe dostarczone przez pracownika merytorycznego do referatu finansowego będą potwierdzone przez pracownika  przyjmującego dokument  przez złożenie podpisu na kontrolce stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia”.

„2b. Dokumenty księgowe, które wpłyną do referatu finansowego po 20 grudnia nie będą realizowane pod względem płatności w bieżącym roku budżetowym”.
 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.