artykuł nr 1

Zarządzenie nr 160/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 21.10.2019

OR. 0050.160.2019

Zarządzenie Nr 160 /2019
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 21.10.2019r.

 

w sprawie: przeprowadzenia okresowego spisu z natury środków trwałych

 

Na podstawie art. 26 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r.(Dz. U. z 2019 r., poz. 351) oraz Zarządzenia nr 230/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2017 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Kłomnice,

 

zarządza się, co następuje:

 

§1.

Przeprowadzić okresowy spis z natury środków trwałych w dniach od 28 października 2019 roku do dnia 15 stycznia 2020 roku w jednostce Urzędu Gminy według stanu na dzień 31.12.2019 roku.

§2 .

 Powołuje się Komisję Likwidacyjną w osobach:
1. Magda Michoń  - przewodnicząca zespołu
2. Marta Dumin - członek komisji
3. Agata Jaszczyk - członek komisji

Powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną w osobach:
1. Marlena Bąk - przewodnicząca zespołu
2. Bożena Lara - członek komisji
3. Ewelina Wilk - członek komisji

§3.

 W celu przeprowadzenia spisu powołuje się zespoły spisowe w składzie:


I zespół spisowy

1. Dawid Smolarek - przewodniczący zespołu
2. Aleksandra Stępień – członek zespołu
3. Sebastian Woch - członek zespołu
4. Przemysław Zieliński – członek zespołu

II zespół spisowy

1. Paweł Wysocki - przewodniczący zespołu
2. Justyna Kwarciak – członek zespołu
3. Marta Walaszczyk - członek zespołu
4. Michał Jamróz – członek zespołu

III zespół spisowy

1. Adam Worwąg - przewodniczący zespołu
2. Michał Łągiewka – członek zespołu
3. Karolina Gonera - członek zespołu
4. Maciej Derda – członek zespołu

 

Osoby powołane na członków zespołu spisowego ponoszą pełną odpowiedzialność za  właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.

 

§4.

1.   Spisu z natury należy dokonać poprzez ogląd i przeliczenie środków trwałych.
2.   Inwestycje rozpoczęte należy uzgodnić z ewidencją prowadzoną na stanowisku  merytorycznym.
3.   Środki trwałe trudno dostępne oglądowi, takie jak grunty, budowle podziemne, instalacje itp. należy zinwentaryzować poprzez porównanie danych w księgach rachunkowych z odpowiednimi dokumentami źródłowymi i weryfikacji wartości tych składników.
4.   W przypadku stwierdzenia środków trwałych, kwalifikujących się do likwidacji (zużycie techniczne, zniszczenie itp.) należy odnotować ten fakt w kolumnie „Uwagi". Należy również uzupełnić brakujące oznakowanie środków trwałych.
5.    Druki arkuszy spisu z natury pobiera przewodniczący zespołu od pracownika księgowości, prowadzącego książkę druków zarachowania.

§5.

1.   Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej złoży niezwłocznie sprawozdanie końcowe z przebiegu inwentaryzacji
2.   Po ustaleniu różnic przez księgowość, zespół spisowy wspólnie z komisją inwentaryzacyjną ustali przyczyny ich powstania w protokole, w którym przedstawi także umotywowane wnioski, co do sposobu ich rozliczeń.
3.    Ostateczną decyzję w sprawie rozliczenia różnic podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej - Wójt Gminy.
4.   Wyniki inwentaryzacji winny być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.

§6

 Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.