artykuł nr 1

Zarządzenie nr 158/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 21.10.2019

OR.0050.158.2019

Zarządzenie Nr 158/2019
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 21 października 2019 r.

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2019r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 25/IV/2018 z dnia 28.12.2018r w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2019 rok oraz na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt.1 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869)  zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z:

- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.104.36.2019 z dnia 8 października 2019r w sprawie zwiększenia  dotacji celowej na 2019r o kwotę 183 088,49zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,

- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.121.32.2019 z dnia 11 października 2019r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2019r o kwotę 45,00zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.19.20.2019 z dnia 14 października 2019r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2019r o kwotę 20,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.214.3.2019 z dnia 7 października 2019r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2019r o kwotę 22 400,00zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,

  - bieżącym wykonaniem budżetu gminy postanawia się dokonać zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2019 rok.

§ 2 Szczegółowy wykaz zmian przedstawia Załącznik Nr 1.

§ 3. Zmiany ogółem przedstawiają się następująco:

- zwiększenie dochodów  205 553,49zł.

- zwiększenie wydatków  205 553,49zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.