artykuł nr 1

Zarządzenie nr 147/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 17.09.2019

OR.0050.147.2019

Zarządzenie Nr 147 /2019
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 17 września 2019r.

 

w sprawie: powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

 

Na podstawie art.156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.- Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2019r., poz. 684 i 1504), oraz §6 ust.3 Uchwały Nr 87/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

zarządzam, co następuje:

§1.

Powołuję Pana Pawła Wysockiego na koordynatora gminnego do spraw informatyki w czasie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

§2.

Zakres obowiązków koordynatora gminnego określono w załączniku 3 do Uchwały Nr 87/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

§3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kłomnice

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.