artykuł nr 1

Zarządzenie nr 144/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 17.09.2019

OR.0050.144.2019

Zarządzenie Nr 144/2019
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 17 września 2019 r.

w sprawie bezpłatnego użyczenia na czas oznaczony zbiornika p. pożarowego w Nieznanicach.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 196/XXVII/09 z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kłomnice ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 130, poz. 2644 z dnia 24 lipca 2009 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. Użycza się bezpłatnie na czas oznaczony 10 lat, zbiornik p. pożarowy, stanowiący własność Gminy Kłomnice usytuowany na działce ewidencyjnej nr 226 o pow. 0,3457 ha, k.m.1, księga wieczysta CZ1C/00149948/5, na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieznanicach.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.