artykuł nr 1

Zarządzenie nr 142/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 13.09.2019

OR.0050.142.2019

 

ZARZĄDZENIE NR  142/2019

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2019r.

 

Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na terenie Gminy Kłomnice

 

Na podstawie art. 9a ust. 1 i ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 poz. 1390 ze zm.) oraz § 2 Uchwały Nr 305/XLI/2010r. Rady Gminy Kłomnice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania i Uchwały Nr 10/III/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2010r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

 

 

WÓJT GMINY KŁOMNICE

Zarządza, co następuje:

 

§ 1.

Powołuje się nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego reprezentującego Szkołę Podstawową im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach – Panią Monikę Kutrzyk

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.