artykuł nr 1

Zarządzenie nr 140/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 12.09.2019

OR.0050.140.2019

 

Zarządzenie Nr 140/2019
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 12 września 2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym na 2019r

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 25/IV/2018 z dnia 28.12.2018r. oraz na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869)  jak również zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kłomnice Nr 139/2019 z dnia 12.09.2019r w sprawie zmian w Budżecie Gminy  zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2019 rok przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2019 rok przedstawiają się następująco:

- zwiększenie dochodów 1 479,00zł

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załącznik nr 1125 KB