artykuł nr 1

Zarządzenie nr 139/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 12.09.2019

OR.0050.139.2019

Zarządzenie Nr 139/2019
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 12 września 2019 r.

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2019r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 25/IV/2018 z dnia 28.12.2018r w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2019 rok oraz na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt.1 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)  zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z:

- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.19.16.2019 z dnia 6  września 2019r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2019r o kwotę 27,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.194.5.2019 z dnia 9 września 2019r w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na 2019r o kwotę 245 261,00zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego,

- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.215.4.2019 z dnia 3 września 2019r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2019r o kwotę 246 140,00zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”,

- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.16.16.2019 z dnia 26 sierpnia 2019r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2019r o kwotę 573,00zł z przeznaczeniem na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

 - bieżącym wykonaniem budżetu gminy postanawia się dokonać zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2019 rok.

§ 2 Szczegółowy wykaz zmian przedstawia Załącznik Nr 1.

§ 3. Zmiany ogółem przedstawiają się następująco:

- zwiększenie dochodów  1 479,00zł.

- zwiększenie wydatków  1 479,00zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.