artykuł nr 1

Zarządzenie nr 199/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2019

 OR.0050.199.2019

Zarządzenie Nr 199 /2019
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 31.12.2019 roku

w sprawie: powołania komisji inwetaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy oraz druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Kłomnice

 

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2017r, poz. 2342 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1.

 Powołać komisję inwetaryzacyjną w Urzędzie Gminy Kłomnice:
a) do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania w składzie:
Wychowaniec Ewa –przewodnicząca komisji
Halina Koza – inspektor ds. księgowości budżetowej – członek komisji
b) do przeprowadzenia inwentaryzacji gotówki w kasie w składzie:
Magdalena Michoń - przewodnicząca komisji
Marta Dumin- inspektor ds. księgowości podatkowej i wymiaru - członek komisji

§2

Ustalić termin inwentaryzacji na dzień 31.12.2019 rok.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.