artykuł nr 1

Zarządzenie nr 187/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 03.12.2019

OR.0050.187.2019

Zarządzenie Nr 187/2019
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 3 grudnia 2019 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 183/2019 z dnia 20.11.2019r w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2019r

Na podstawie art. 257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869) Wójt Gminy Kłomnice zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z bieżącym wykonaniem budżetu gminy w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 183/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.11.2019r w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłomnice na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach, które nie mają wpływu na ogólną ich wartość :

- zmniejszenie wydatków: dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270 (grupa: wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań)  5 000,00zł.

- zwiększenie wydatków: dział 600, rozdział 60016, paragraf 4170 (grupa: wydatki bieżące jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składniki od nich naliczane)  5 000,00zł.

§ 3. Pozostałe postanowienia pozostają bez zmian.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.