artykuł nr 1

Zarządzenie nr 119/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.07.2019

OR.0050.119.2019

Zarządzenie Nr 119/2019
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 30 lipca 2019 r.

w sprawie bezpłatnego użyczenia na czas oznaczony działki 9708 w Rzerzęczycach p.n. „Dolina Dwóch Stawów”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 196/XXVII/09 z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kłomnice ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 130, poz. 2644 z dnia 24 lipca 2009 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. Użycza się bezpłatnie na czas oznaczony 10 lat, nieruchomość położoną w Rzerzęczycach, która Uchwałą Rady Gminy Kłomnice Nr 273/XXXIII/2014 z dnia 29.04.2014r. otrzymała nazwę  „Dolina Dwóch Stawów”, oznaczoną jako działka nr 9708 o pow. 2,3499 ha, k. m. 12, księga wieczysta CZ1C/00080248/6, obręb geodezyjny Rzerzęczyce, na rzecz Stowarzyszenia Wiejska Rekreacja i Wypoczynek w Symbiozie z Naturą „GRUSZKA” z siedzibą w Rzerzęczycach.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.