artykuł nr 1

Zarządzenie nr 109/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 10.07.2019

OR.0050.109.2019

ZARZĄDZENIE NR 109/2019

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 10.07.2019r.


w sprawie ustalenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Na podstawie:art.9g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
 ( Dz. U. 2018 r. poz. 967 ze zm.)

Wójt Gminy Kłomnice zarządza:

 

§ 1.


Powołuje się komisję egzaminacyjną w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

§ 2.

 

Ustala się skład imienny komisji przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla
p. Weroniki Deryng – nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

W skład komisji wchodzą:

 

  1.  Katarzyna Sołtys – przedstawiciel organu prowadzącego  jako przewodnicząca komisji,
  2.  Sylwia Ratka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, wyznaczony przez ww. organ,
  3.  Olga Gonera – dyrektor szkoły,
  4.  Aleksandra Łebek-Jurgielewicz -  ekspert,
  5.  Iwona Kiełczykowska -  ekspert,

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.