artykuł nr 1

Zarządzenie nr 103/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 03.07.2019

OR.0050.103.2019

Zarządzenie Nr 103/2019
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 3 lipca 2019 r.

w sprawie zmian Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 99/2019 z dnia 28.06.2019r dotyczącego zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2019r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 25/IV/2018 z dnia 28.12.2018r w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2019 rok oraz na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt.1 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)  zarządza się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 99/2019 z dnia 28.06.2019r otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.