artykuł nr 1

Zarządzenie nr 99/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28.06.2019

OR.0050.99.2019

Zarządzenie Nr 99/2019
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2019r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 25/IV/2018 z dnia 28.12.2018r w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2019 rok oraz na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt.1 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)  zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z:

- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.152.7.2019 z dnia 25 czerwca 2019r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2019r o kwotę 14 000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”,

- bieżącym wykonaniem budżetu gminy postanawia się dokonać zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2019 rok.

§ 2 Szczegółowy wykaz zmian przedstawia Załącznik Nr 1.

§ 3. Zmiany ogółem przedstawiają się następująco:

- zwiększenie dochodów 14 000,00zł.

- zwiększenie wydatków  14 000,00zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
zal_nr_1_do_zarz_99_2019.xls87 KB