artykuł nr 1

Zarządzenie nr 4/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02.01.2019

OR.0050.4.2019

Zarządzenie Nr 4/2019
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 2 stycznia 2019 r.

w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część działki pod plac zabaw dla dzieci w miejscowości Skrzydlów.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) i art. 13 ust.1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedłuża się umowę dzierżawy z dotychczasowym Wydzierżawiającym na czas oznaczony tj. od 02.01.2019r. do 31.12.2019r. na cześć nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2176 o pow. 0,17 ha, obręb Skrzydlów przy ul. Głównej z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci.

2. Ustala się czynsz dzierżawny w wysokości 1400 zł rocznie płatny z góry do dnia 31 stycznia 2019r., na konto wskazane przez Wydzierżawiającego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.