artykuł nr 1

Uchwała Nr 131/XV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2019

Uchwała Nr 131/XV/2019
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 12-12-2019 r., sygn. akt NPII.4131.1.850.2019

Na podstawie art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019, poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 3 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30-08-2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 2325 z późn. zm.),

Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się wnieść skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 12-12-2019 r., sygn. akt NPII.4131.1.850.2019, stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Kłomnice nr 105/XII/2019 z dnia 06-11-2019 r. w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2020 roku.

§ 2. 1. Do wniesienia skargi, podejmowania wszystkich czynności w toku postępowania i reprezentowania skarżącego przed sądem administracyjnym upoważnia się  Wójta Gminy Kłomnice.

2. Wójt Gminy Kłomnice może ustanawiać pełnomocników procesowych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.