artykuł nr 1

Uchwała Nr 130/XV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2019

Uchwała Nr 130/XV/2019
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gminnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2, art 11 ust. 2, art. 13 ust.1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)

Rada Gminy Kłomnice
 uchwala, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do wydzierżawienia w drodze przetargu na czas określony tj. 5 lat nieruchomość rolną stanowiąca własność gminy Kłomnice oznaczoną jako działka nr ewid. 298, o pow. 0,49 ha, obręb geodezyjny Zdrowa, księga wieczysta CZ1C/00099890/7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.