artykuł nr 1

Uchwała Nr 129/XV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2019

Uchwała Nr 129/XV/2019
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z poźn. zm.) oraz art. 97 ust. 1a i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

§ 2. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc faktycznego pobytu w ośrodku wsparcia i mieszkaniu chronionym, a w przypadku pobytu obejmującego niepełny miesiąc, odpłatność jest ustalana proporcjonalnie do ilości dni pobytu w danym miesiącu.

§ 3. Odpłatność za korzystanie z ośrodków wsparcia i mieszkań chronionych ustala się w oparciu o poniższe tabele:

1. Schronisko dla osób bezdomnych oraz dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej wyrażony w %

Wysokość miesięcznej odpłatności osoby w % w stosunku do dochodu osoby samotnie gospodarującej / osoby w rodzinie, nie więcej niż całkowity koszt pobytu

Schronisko dla osób bezdomnych:

Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi:

do 100 %

30%

50%

powyżej 100%-150%

50%

70%

powyżej 150%-200%

70%

80%

powyżej 200%-250%

80%

90%

powyżej 250%

100%

100%

2. Inne ośrodki wsparcia i mieszkania chronione.

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej wyrażony w %

Procent miesięcznej odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym

powyżej 100%-150%

40%

powyżej 150%-200%

50%

powyżej 200%-250%

70%

powyżej 250%

  100%

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 241/XXXIII/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28 stycznia 2010 r. z późn. zm. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ( Dz. Urz. Woj. Śl. z  2010r.nr 36 poz.548).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Uzasadnienie

 Zgodnie z art. 97 ust. 1a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1507 z poźn. zm.) Rada Gminy w drodze uchwały ustala w zakresie zadań własnych szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. W przypadku osoby bezdomnej skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych posiadających dochód mieszczący się w kryterium dochodowym, oplata za te osoby nie może być wyższa niż 30 %, natomiast jeżeli chodzi o schroniska dla osób bezdomnych z usługami opłata nie może być wyższa niż 50 % tego dochodu. Obecnie osoby bezdomne, które były kierowane do schroniska i miały swój dochód z którym mieściły się w kryterium dochodowym nie płaciły za ośrodki wsparcia. Zgodnie ze zmianą ustawy w tej kwestii konieczne stało się podjęcie w uchwały.