artykuł nr 1

Uchwała Nr 128/XV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2019

Uchwała Nr 128/XV/2019
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą KLUB SENIORA na terenie Gminy Kłomnice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.506 ze zm.) oraz art.15 pkt.6, art.17 ust.2 pkt.3 art. 51 ust. 2, art.111 oraz  111 a ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1507 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W celu wykonania zadań własnych Gminy Kłomnice  w zakresie zapewnienia wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej tworzy się ośrodek wsparcia pod nazwą Klub Seniora z siedzibą Konary, ul. Łąkowa 2.

§ 2. Ośrodek wsparcia, o którym mowa w §1 działa w strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.