artykuł nr 1

Uchwała Nr 127/XV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2019

Uchwała Nr 127/XV/2019
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu.

Na podstawie  art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 4 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869)

Rada Gminy Kłomnice
uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1070 S Kłomnice – Kruszyna, nr 1025 S Kruszyna – Borowno i nr 1019 S Borowno – Witkowice, gmina Kłomnice, Kruszyna, Mykanów” realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w latach 2020-2022:

1) w 2020 roku w kwocie: 200 000,00 zł.

2) w 2021 roku w kwocie: 250 000,00 zł.

3) w 2022 roku w kwocie: 350 000,00 zł.

§ 2. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Kłomnice a Powiatem Częstochowskim.

2. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Kłomnice

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.