artykuł nr 1

Uchwała Nr 122/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.11.2019

Uchwała Nr 122/XIV/2019
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506 ze zm. ) oraz art. 223 §1, art. 244 § 2, art. 247 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

Rada Gminy Kłomnice, uchwala co następuje

§ 1. Wniosek firmy Uniflora Sp. z o.o. z dnia 08.10.2019 roku uzupełniony pismem z dnia 21.11.2019r. dotyczący zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Kłomnice w sposób umożliwiający budowę na terenie gminy źródeł energii odnawialnej tj. farm fotowoltaicznych o mocy powyżej 100kW rozpatruje się negatywnie.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice do powiadomienia Wnioskodawcy o sposobie załatwienia wniosku poprzez przesłanie odpisu uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

uzasadnienie

Pismem z dnia 08 października 2019 roku wnioskodawca zwrócił się do Rady Gminy Kłomnice o zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Kłomnice w sposób umożliwiający budowę na terenie gminy źródeł energii odnawialnej tj. farm fotowoltaicznych o mocy powyżej 100KW . Powyższy wniosek Rada Gminy Kłomnice rozpatrzyła negatywnie. Jak wynika z treści art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2096) organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych z wyjątkiem spraw określonych w ppkt 2 jest rada gminy. Również z przepisów art 18 b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wynika, że rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg wniosków i petycji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 18.10.2019 r. odbyła posiedzenie, na którym zapoznała się z treścią w/w wniosku z dnia 08.10.2019 r. Po jego przeanalizowaniu Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wystąpiła do Przewodniczącego Rady Gminy o wystosowanie pisma do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku, które zostało uzupełnione w dniu 21.11.2019 r.  Wobec powyższego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 22.11.2019r. zapoznała się z jego treścią oraz ze stanowiskiem komisji wspólnych w w/w temacie ostatecznie ustalając co następuje:

Dla terenu obejmującego obszar całej gminy Kłomnice Rada Gminy Kłomnice przyjęła uchwałę nr 307.XLI.2018 z dnia 23.03.2019r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Kłomnice.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy stanowi dokument określający długofalową politykę przestrzenną prowadzoną na terenie danej gminy. Jest dokumentem obligatoryjnym, sporządzanym dla terenu całej gminy. Zadaniem studium jest diagnoza stanu istniejącego w gminie na różnych płaszczyznach m.in. środowiskowej, społecznej, technicznej, kulturowej oraz wyznaczenie na tej podstawie kierunków zagospodarowania terenu, co wiąże się także z szeregiem innych wskazań wynikających z właściwości danego obszaru.

Podjęcie uchwały w sprawie studium poprzedzone było szeregiem konsultacji społecznych oraz możliwością składania wniosków przez mieszkańców. Biorąc pod uwagę wnioski złożone przez mieszkańców gminy Kłomnice które dotyczyły ograniczenia możliwości lokalizacji urządzeń ze źródeł energii odnawialnej w obowiązującym studium nie wyznaczono obszarów, na których miałyby być rozmieszczone urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 100 kW.

Wobec powyższego oraz biorąc pod uwagę względy ekonomiczne Komisja Skarg Wniosków i Petycji zajęła stanowisko o negatywnym rozpatrzeniu w/w wniosku uznając za zasadne pozostawienie w dotychczasowym kształcie zapisów studium dotyczących urządzeń wytwarzających energię w odnawialnych źródeł o mocy powyżej 100kW.

Rada Gminy Kłomnice podziela argumenty Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i rozpatruje wniosek negatywnie.

Jednocześnie Rada Gminy Kłomnice poucza wnioskodawcę, iż stosownie do treści art. 246 §1 kodeksu postępowania administracyjnego, wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym w art. 239 KPA mówiącym, że w przypadku ponowienia wniosku bez wskazania nowych okoliczności rada może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko bez zawiadamiania wnioskodawcy.