artykuł nr 1

Uchwała Nr 120/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.11.2019

Uchwała Nr 120/XIV/2019
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzerzęczyce

Na  podstawie art. 18 ust.2, pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca  1990 roku  o samorządzie  gminnym  (Dz.U. z 2019 r, poz. 506 z późn.zm. ).

Rada Gminy Kłomnice

uchwala co następuje:

§ 1. Nadaje się nazwę następującej ulicy:

a) drodze oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 8337

- ulica Spokojna

§ 2. Układ graficzny przebiegu ulic zgodnie z mapą ewidencji gruntów w skali 1:2000-

- załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi  Gminy.

§ 4. Uchwała  niniejsza wchodzi w życie po upływie  14 dni  od ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki:
z1_uchwala_nr_120.docx120 KB