artykuł nr 1

Uchwała Nr 119/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.11.2019

Uchwała Nr 119/XIV/2019
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłomnice, położonej w Kłomnicach ul. Strażacka 18A.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża sie zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu o pow. 13,7 m2 znajdującego się na I piętrze budynku (2 pokój po lewej stronie) "Zespół Gminny Nr 2"w Kłomnicach przy ul. Strażackiej 18A, obejmującej działkę o nr ewid. 449/14, księga wieczysta CZ1C/00120040/1 na rzecz P. Lidii Burzyńskiej- Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem na prowadzenie biura poselskiego, na czas trwania mandatu poselskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.