artykuł nr 1

Uchwała Nr 115/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.11.2019

Uchwała Nr 115/XIV/2019
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Na podstawie art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)

 

Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się Roczny Program Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2020 roku.

Załączniki:
z1_uchwala_nr_115.docx22 KB