artykuł nr 1

Uchwała Nr 113/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.11.2019

Uchwała Nr 113/XIV/2019
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie udzielenia  pomocy  finansowej w postaci dotacji  celowej dla miasta Częstochowa  na dofinansowanie działalności  Ośrodka Pomocy Osobom z  Problemami Alkoholowymi w Częstochowie, na rok 2020

Na podstawie  art. 10 w związku z art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U.z 2019 r. poz.506 z poźn. zm. ) oraz art 216 ust.2 pkt.5 i art.220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm. ).

Rada Gminy Kłomnice

uchwala:

§ 1. Udzielić pomocy finansowej w kwocie 3 900,00 zł w postaci dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kłomnice na rok 2020 dla miasta Częstochowa na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie w 2020 roku.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków, określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Kłomnice, udzielającą pomocy finansowej, a miastem Częstochowa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

 

Uzasadnienie

Uchwała dotyczy udzielenia dotacji dla miasta Częstochowa na dofinansowanie działań Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi ( izby wytrzeźwień) w stosunku do osób tam przebywających z terenu naszej gminy.

Stosownie do art. 39 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi gmina może zlecić wykonywanie zadań  izby wytrzeźwień innej placówce lub utworzyć taką placówkę. Najbliższa izba wytrzeźwień dla mieszkańców gminy znajduje się w Częstochowie stąd niniejsza uchwała