artykuł nr 1

Uchwała Nr 111/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.11.2019

Uchwała Nr 111/XIV/2019
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2019r.,poz. 506 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz.1170 z późn. zm.), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 r. (M.P. 2019.738).

Rada Gminy Kłomnice
u c h w a l a :

§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:

1) OD  GRUNTÓW

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m²powierzchni 0,90 zł

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1ha powierzchni 4,80 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni 0,26zł

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (t.j.Dz.U.z 2018r. poz.1398 z późn. zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę  o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1m² powierzchni  3,15 zł

2) OD  BUDYNKÓW  LUB  ICH  CZĘŚCI

a) mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej,  0,77 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m² pow.  użytkowej,  21,00 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² pow. użytkowej,  11,18 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m² pow. użytkowej  4,87 zł

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² pow. użytkowej.   4,27 zł

3) OD  BUDOWLI

2%  ich wartości określonej na podstawie  art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 -7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Kłomnice Nr  14/III/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 4. 1) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  Województwa  Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.