artykuł nr 1

Uchwała Nr 109/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.11.2019

Uchwała Nr 109/XIV/2019
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2019r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 506) art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019r., poz. 869)

Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 25/IV/2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.12.2018r. w sprawie Budżetu Gminy na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa  się dochody o kwotę 6 950,00 zł.  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2) zwiększa się wydatki o kwotę 6 950,00 zł.  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załącznik nr 1148 KB
Załącznik nr 1291 KB