artykuł nr 1

Uchwała Nr 103/XI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.10.2019

Uchwała Nr 103/XI/2019
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 18 października 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat, działek o nr ewid.:

1) 6524 o pow. 0,3000 ha, obręb geodezyjny 0016- Rzerzęczyce, k.m. 3, księga wieczysta CZ1C/00052582/4,

2) 6525 o pow. 0,3500 ha, obręb geodezyjny 0016- Rzerzęczyce, k.m. 3, księga wieczysta CZ1C/00067764/2,

3) 6526 o pow. 0,4400 ha, obręb geodezyjny Rzerzęczyce, k.m. 3, księga wieczysta CZ1C/00108492/4,

4) 6527 o pow. 1,6300, obręb geodezyjny Rzerzęczyce, k.m. 3, księga wieczysta CZ1C/00061063/6,

5) 6528 o pow. 1,0165, obręb geodezyjny Rzerzęczyce, k.m. 3, księga wieczysta CZ1C/00047040/5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.