artykuł nr 1

Uchwała Nr 93/X/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 11.09.2019

Uchwała Nr 93/X/2019
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty targowej na terenie Gminy Kłomnice w drodze inkasa, powołania inkasenta i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasa.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.. 40 ust.1 i art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 z późn.zm.), art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1170 z późn. zm.), oraz art. 4 ust.1 i art.13, pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz.1461 z późn zm.),

Rada Gminy Kłomnice
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale 37.VIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzania poboru opłaty targowej na terenie Gminy Kłomnice w drodze inkasa, powołania inkasenta i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasenta, zmienianej uchwałą Rady Gminy Kłomnice NR 59.XI.2015 z dnia 19 sierpnia 2015r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. Powołać Pana Piotra Wojtasińskiego na inkasenta opłaty wymienionej w § 1”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2) Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.