artykuł nr 1

Uchwała Nr 91/X/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 11.09.2019

Uchwała Nr 91/X/2019
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gminnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. 2019 r. poz. 506.) oraz art. 11 ust. 2, art. 13 ust.1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.)

Rada Gminy Kłomnice

uchwala co następuje:

§ 1. Przeznacza się do wydzierżawienia w drodze przetargu na czas określony tj. 10 lat nieruchomości rolne stanowiące własność gminy Kłomnice:

1) działka nr ewid. 1193 o pow. 0,83 ha, k. m. 2, obręb geodezyjny 0007- Kłomnice, księga wieczysta CZ1C/00050709/7.

2) działka nr ewid. 1247o pow. 0,93 ha, k. m. 2, obręb geodezyjny 0007- Kłomnice, księga wieczysta CZ1C/00079815/2.

3) działka nr ewid. 1466 o pow. 0,68 ha, k. m. 2, obręb geodezyjny 0007- Kłomnice, księga wieczysta CZ1C/00116623/1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.