artykuł nr 1

Uchwała Nr 84/IX/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.06.2019

Uchwała Nr 84/IX/2019
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 60 i 125) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się zespół opiniujący zgłoszonych kandydatów na ławników  do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 w składzie:

1. Bartnik Tomasz

2. Kusztal Wanda

3. Wilkoszewski Kazimierz

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.