artykuł nr 1

Uchwała Nr 80/IX/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.06.2019

Uchwała Nr 80/IX/2019
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłomnice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłomnice za 2018 rok, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Gminy Kłomnice za 2018 rok, wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kłomnice absolutorium, informacją o stanie mienia, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2018 r. oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium, udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Kłomnice z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.