artykuł nr 1

Uchwała Nr 53/VI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2019

Uchwała Nr 53/VI/2019
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na byłego Dyrektora Szkoły Podstawowej im Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 w związku z art 239§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018 poz. 2096 z późn. zm.),

Rada Gminy Kłomnice, uchwala co następuje

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi wniesionej przez Panią I. L. z dnia 12.07.2018 r. na byłego Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach, Rada Gminy Kłomnice po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznaje skargę za bezzasadną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kłomnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.