artykuł nr 1

Uchwała Nr 52/VI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2019

Uchwała Nr 52/VI/2019
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie zmiany przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 223 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2096 z późn. zm.)uchwala się, co następuje

§ 1. Postanawia się nie uwzględnić wniosku Pani M. O. w imieniu, której działa Pan R.O. z dnia 11.02.2019r. o zmianę przeznaczenia działki pod zabudowę mieszkaniową w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kłomnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.