artykuł nr 1

Uchwała Nr 51/VI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2019

Uchwała Nr 51/VI/2019
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku w zakresie: dotyczącym rozważenia możliwości utworzenia gminnej rady seniorów oraz dokonania objazdu na terenie całej gminy przez radnych, celem poprawy uciążliwych warunków życia mieszkańców, jakim są nieutwardzone drogi gminne.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 223 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2096 z późn. zm.)uchwala się, co następuje

§ 1. Rada Gminy Kłomnice postanawia:

1. nie uwzględnić wniosku Pana W. R. o rozważenie utworzenia gminnej rady seniorów z inicjatywy Rady Gminy, tj. wniosku nr 8 z pisma z dnia 07.02.2019 roku.

2. uwzględnić wniosek Pana W. R. o dokonanie objazdu na terenie całej gminy przez radnych, celem poprawy uciążliwych warunków życia mieszkańców, jakim są nieutwardzone drogi gminne, tj. wniosek nr 10 z pisma z dnia 07.02.2019roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kłomnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.