artykuł nr 1

Uchwała Nr 50/VI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2019

Uchwała Nr 50/VI/2019
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie wspólnego wykonania z Powiatem Częstochowskim budowy zjazdów do posesji w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1024S w miejscowości Rzerzęczyce (ul. Skrzydlowska) - Gmina Kłomnice

Na podstawie art. 8 ust. 2a oraz art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się wole udziału w ramach współpracy z Powiatem Częstochowskim
w wykonaniu części zadania inwestycyjnego, tj. budowy zjazdów do posesji w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1024S w m. Rzerzęczyce (ul. Skrzydlowska) – Gmina Kłomnice, które jest realizowane w ramach Rządowego programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów – Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

2. Szczegółowe warunki i zasady współpracy w ramach zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Częstochowskim a Gminą Kłomnice.

§ 2. Maksymalny udział finansowy Gminy Kłomnice w realizacji zadania inwestycyjnego,
o którym mowa w § 1 uchwały, określa się na kwotę 40.000,00 zł. (słownie: czterdzieści tysięcy złoty 00/100), który zostanie przekazany Powiatowi Częstochowskiemu w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem dofinansowania realizacji zadania, o którym mowa w § 1.

§ 3. Środki finansowe niezbędne do pokrycia realizacji zadania wymienionego w § 1, zostaną zabezpieczone w uchwale budżetowej Gminy Kłomnice na 2019 rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.