artykuł nr 1

Uchwała Nr 49/VI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2019

Uchwała Nr 49/VI/2019
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Oświaty, Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gminy na 2019 rok.

Na podstawie  art.21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018, poz.994 z póżn. zm.), § 49 ust.1 Uchwały Nr 359.XLVI.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18 października 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Kłomnice (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2018r. poz.6703 z późn.zm.) oraz § 1 Uchwały nr 7/II/2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Oświaty, Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gminy Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić plan pracy Komisji Oświaty, Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gminy Rady Gminy Kłomnice na 2019 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie powierza się Komisji Oświaty, Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gminy Rady Gminy Kłomnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.