artykuł nr 1

Zarządzenie nr 180/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.12.2018

OR.0050.180.2018

 

Zarządzenie Nr 180/2018

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 28.12.2018r.

w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy  Kłomnice w dniu 31.12.2018r.

 

Na podstawie art. 33 ust.2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994) zarządzam co następuje :

§ 1. W dniu  31.12.2018 r. ustala się czas pracy Urzędu Gminy w Kłomnicach od godz. 7³° do godziny 13ºº.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.