artykuł nr 1

Zarządzenie nr 168/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 06.12.2018

OR.0050.168.2018

Zarządzenie Nr 168/2018
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 6 grudnia 2018 r.

w sprawie bezpłatnego użyczenia na czas oznaczony boiska sportowego obręb Nieznanice oraz pomieszczeń w budynku gminnym w Kłomnicach.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 196/XXVII/09 z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kłomnice ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 130, poz. 2644 z dnia 24 lipca 2009r., zarządza się, co następuje:

§ 1. Użycza się na czas oznaczony tj. 5 lat pomieszczenia w budynku gminnym o pow. 60,75 m2 usytuowanym na działce nr 1/5, obręb Kłomnice przy ul. Częstochowskiej 3, CZ1C/00099635/2 z przeznaczeniem na szatnię dla uczestników sekcji piłki nożnej oraz boisko sportowe w Kłomnicach składające się z działek nr 549/9 o pow. 1,57 ha, księga wieczysta CZ1C/00117222/7 i nr 547/3 o pow. 0,5804 ha, księga wieczysta CZ1C/00145210/5, k. m. 2, obręb geodezyjny Nieznanice na rzecz Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Gmina Kłomnice.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.