artykuł nr 1

Zarządzenie nr 165/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 03.12.2018

OR.0050.165.2018

 

Zarządzenie Nr 165/2018

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 03 grudnia 2018 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Zdrowej.

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję przetargową do przeprowadzenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 188/3 o pow. 0,2514 ha, w miejscowości Zdrowa ul. Zielona 5, obręb geodezyjny 0022- Zdrowa, k.m.1, księga wieczysta CZ1C/00047469/8.

W/w przetarg odbędzie się w dniu 10.12.2018r.

w składzie:

Przewodniczący- Bożena Lara

Członek- Teresa Michoń

Członek- Marta Walaszczyk

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.