artykuł nr 1

Zarządzenie nr 159/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 26.11.2018

OR.0050.159.2018

 

ZARZĄDZENIE NR  159/2018

Wójta  Gminy Kłomnice

z dnia 26 listopada 2018 r.

 

w sprawie: zwołania posiedzenia Gminnego  Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Na podstawie art. 19 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1401 z późn. zm.) w związku z § 4  zarządzenia
Wójta Gminy Kłomnice nr 28/2012 z dnia 12 marca 2012r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

W związku z wprowadzeniem przez Prezesa Rady Ministrów na obszarze województwa śląskiego oraz na terenie miasta Krakowa pierwszego stopnia alarmowego „ALFA” zwołuję w dniu 26.11.2018 r. o godz.1300, posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 

§ 2.

 

Posiedzenie GZZK odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Kłomnicach – sala USC.

§ 3.

Obsługę kancelaryjno-biurową zespołu zapewni sekretariat Urzędu Gminy Kłomnice.

 

§ 4.

 

Sekretariat Urzędu Gminy Kłomnice obowiązany jest powiadomić wyznaczonych członków  zespołu o terminie i miejscu posiedzenia.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą podpisania.