artykuł nr 1

Zarządzenie nr 157/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 15.11.2018

OR.0050.157.2018

 Zarządzenie Nr 157/2018

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2018r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 290.XXXIX.2017 z dnia 28.12.2017r w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2018 rok oraz na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt.1 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)  zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z:

- decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.26.29.2018 z dnia 14 listopada 2018r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2018 rok  o kwotę 1 388,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe,

- decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.9.14.2018 z dnia 5 listopada 2018r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2018 rok  o kwotę 10 599,92zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jst za zrealizowane sprawy w okresie od 1 stycznia do 30 września br. oraz na uzupełnienie dotacji dla jst za prognozowane sprawy w IV kwartale 2018r,

- decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.9.16.2018 z dnia 13 listopada 2018r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2018 rok  o kwotę 3 210,19zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP o kwotę 1 068,64zł oraz uzupełnienie dotacji dla gmin za sprawy prognozowane w X, XI i XII br na realizację zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, o powszechnym obowiązku obrony o kwotę 2 141,55zł,

- decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.219.9.2018 z dnia 13 listopada 2018r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2018 rok  o kwotę 3 500,00zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,

- decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.2.21.2018 z dnia 13 listopada 2018r w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na 2018 rok  o kwotę 47,67zł stanowiących dotację za II kwartał 2018r przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.,

- decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.219.11.2018 z dnia 13 listopada 2018r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2018 rok  o kwotę 111 500,00zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna,

- decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.38.7.2018 z dnia 15 listopada 2018r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2018 rok  o kwotę 68,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.,

- decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.180.20.2018 z dnia 13 listopada 2018r w sprawie zmian w planie dotacji celowej na 2018 rok  polegających na zmniejszeniu dotacji w rozdziale 85504 § 2010 i zwiększeniu w rozdziale 85501§ 2060 w kwocie 53 320,00zł oraz zwiększeniu dotacji celowej na 2018 rok o kwotę 331 680,00zł. na realizację świadczenia wychowawczego,

- decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.180.22.2018 z dnia 15 listopada 2018r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2018 rok  o kwotę 5 270,00zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadania „Dobry start”

- bieżącym wykonaniem budżetu gminy postanawia się dokonać zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2018 rok.

§ 2. Zmiany ogółem przedstawiają się następująco:

- zwiększenie dochodów 467 168,44zł.

- zwiększenie wydatków 467 168,44zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:
Załącznik nr 189 KB