artykuł nr 1

Zarządzenie nr 154/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 14.11.2018

OR.0050.154.2017

Zarządzenie Nr 154 /2018
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 14.11.2018r.

 

w sprawie: projektu budżetu Gminy Kłomnice na 2019 rok

 

Na podstawie art.  art. 233, 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2017r, poz.2077 z póź. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Kłomnice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Projekt budżetu  Gminy na 2019 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 

Projekt uchwały budżetowej gminy na 2019 r. w formie jak w § 1 zostanie przedłożony w terminie do 15 listopada 2018 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
Załączniki603 KB