artykuł nr 1

Zarządzenie nr 153/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 06.11.2018

OR.0050.153.2018

Zarządzenie Nr 153/2018
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 06.11.2018r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz ustanowienia Regulaminu jej pracy.

 

Na podstawie art. 19, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz.U. z 2018, poz. 1986)

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się w Urzędzie Gminy Kłomnice Komisję Przetargową do dokonania oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, badania i oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w sprawie zadań polegających na:

  1. Zakupie energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Kłomnice i jej jednostek organizacyjnych,
  2. Zakupie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Kłomnice.

§ 2

Ustala się następujący skład Komisji Przetargowej:

 

1

Jacek Walski

- Przewodniczący

2

Aleksandra Stępień

- Sekretarz

3

Marlena Bąk

- członek

4

Adam Śliwakowski

- członek

 

§ 3

  1. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący
  2. Dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi Sekretarz

 

§ 4

  1. Komisja przetargowa rozpoczyna pracę z dniem otwarcia ofert
  2. Komisja przetargowa zakończy pracę z chwilą podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
  3. Zakres i tryb pracy Komisji określa Regulamin pracy Komisji stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu i Członkom Komisji.

 

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
Załącznik nr 124 KB