artykuł nr 1

Zarządzenie nr 152/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.10.2018

 OR.0050.152.2018

Zarządzenie Nr 152/2018
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 31.10.2018r.
 
w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy Kłomnice w dniu 02.11.2018r.
 
Na podstawie art. 33 ust.2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994) zarządzam co następuje :
 
§ 1. W dniu 02.11.2018 r. ustala się czas pracy Urzędu Gminy w Kłomnicach od godz. 7³° do godziny 13³°.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .