artykuł nr 1

Zarządzenie nr 136/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 03.10.2018

 OR.0050.136.2018

Zarządzenie Nr 136/2018
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 3 października 2018 r.
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2018-2023.
 
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) art. 21 ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy zmianie kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1234 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 174/XXII/2013 z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłomnice ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 2829, zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Zarządza się od dnia 5 października 2018 roku do dnia 12 października 2018 roku na terenie gminy Kłomnice przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2018-2023.
2. Obowiązek przyjęcia przez gminę Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy wynika z art. 21 ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy zmianie kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1234 z późn. zm.)
3. Formą przeprowadzenia konsultacji jest zgłaszanie uwag dotyczących postanowień programu.
4. Wszelkie uwagi można zgłaszać bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Gminy Kłomnice pok. 103( I piętro) lub pocztą elektroniczną na adres ug@klomnice.pl  w dniach od 5 października 2018 roku do dnia 12 października 2018 roku w godz. od 8:00 do 15:00.
5. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji o których mowa w ust. 1 i 2 jest pracownik Urzędu Gminy Kłomnice podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i obrotu ziemią- Marta Walaszczyk.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.